Uw partner voor een totaalaanpak in compartimentering en aanpassing

Welkom op de website van N.V. RIMARBO

Wij bieden een uiterst compleet gamma producten aan voor het brandwerend, waterdicht en gasdicht compartimenteren van alle types lokalen en technische doorgangen. Dit gaande van afdichtingen op rockwoolbasis, over cementhoudende producten , tot wanden, plafonds, brandkleppen, enz.

Wij leveren en plaatsen, met ISIB certificaat, eveneens alle types deuren, brandwerend of gewapend of akoustisch isolerend.

Nv Rimarbo heeft een jarenlange ervaring in alle types voegwerken, gaande van gevelvoegwerk tot speciale brandwerende uitzettingsvoegen, alle types bouwvoegen en waterdichte voegen.

Nv Rimarbo is eveneens erkend als asbestverwijderaar en heeft al enkele jaren ervaring in het verwijderen en nadien vervangen door niet-schadelijke stoffen van asbest in industriële of residentiële toepassingen.

Is uw bedrijf of instelling gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan dient u bovendien in het kader van afbraak of renovatiewerken als bouwheer te beschikken over een destructief asbestonderzoek waarbij de uitvoering en rapportage volledig conform is met de bepalingen van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 April 2008 (milieuwetgeving).  Dit besluit legt immers een meldingsplicht of vergunningsplicht (bij het BIM) op voor werken aan asbestmaterialen waarbij deze specifieke asbestinventaris bij het aanvraagdossier dient toegevoegd te worden.  De bevoegde instantie is in dit geval het Brussels Instituut voor milieubeheer.  Wallonië heeft een vergelijkbare doch beperktere milieuwetgeving m.b.t. asbestwerven.

In Vlaanderen is er bij sloop of renovatie van niet-residentiële gebouwen met een volume van 1000 m3  of meer een verplichting tot opmaak van een sloopinventaris voor alle afvalstoffen waarin ook asbestmaterialen opgenomen worden. Bevoegde diensten zijn hier LNE en OVAM.

Afval van asbestmaterialen is steeds gevaarlijk afval dat gescheiden wordt verpakt , verwerkt en gestort.  Het mag niet gemengd worden met andere afvalstromen.

Verplichtingen bij alle werkzaamheden waarbij asbestvrijstelling kan optreden:

Voorafgaande risicoanalyse en vastleggen vereiste maatregelen bij onderhoud en herstelwerken, bij verwijdering van asbest met eenvoudige handelingen en bij verwijdering asbest door erkende verwijderaars (hermetische zone of handschoenzakken)

  •     Opleiding van personeel in functie van type werken
  •     Informatieverstrekking
  •     Meldingen bij de overheid (FOD WASO)
  •     Verplicht medisch onderzoek in functie van type werken
  •     Opmaak van werkplannen en procedures
  •     Opstellen van een meetprogramma bij werken
  •     Verpakking en afvoer van afval (gebonden - ongebonden)
  •     Registratie

De bevoegde overheid is in dit geval de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht Welzijn op het Werk).
Bijkomende gewestelijke verplichtingen

 

Het bedrijf

RIMARBO NV is inmiddels al 30 jaar actief in de verbouw-en nieuwbouw wereld en heeft zich in die tijd een ruime know-how en vakbekwaamheid opgebo...

Passieve Brandbeveiliging

Naast de actieve brandbeveiliging met detectie- en melding- en blussystemen vormt de passievebrandbeveiliging de preventieve tak bij een gestructuuree...